In het beekdal van de Voorste stroom tussen Tilburg en Oisterwijk liggen van oudsher laaggelegen, natte gronden. Voor de moderne landbouw zijn deze wat minder geschikt, maar voor de ontwikkeling van natuurwaarden zijn het juist zeer interessante locaties. De Provincie Noord-Brabant heeft een groot gedeelte van die gronden aangewezen in het Natuurnetwerk Brabant (NNB, voorheen ook wel Ecologische hoofdstructuur geheten). Hierdoor is er geld beschikbaar om landbouwgronden aan te kopen en om te vormen naar natuur.

Natuur voor ‘Benedictus’

Een van die gebieden waar natuurontwikkeling wordt gestimuleerd is de “Benedictus”. Dit gebied ligt grofweg ten zuiden van de Voorste Stroom, tussen de Baksevenweg en de Sparrendreef, met een uitloper langs de Voorste stroom tot aan de bebouwde kom van Oisterwijk.In de Benedictus zijn enkele percelen nog in gebruik bij de landbouw, maar het merendeel van alle landbouwgrond is door overheden al aangekocht om er uiteindelijk natuur van te maken. De volgende stap; daadwerkelijke inrichting naar natuur, moet nog worden gezet. De overheden, grondeigenaren en natuurbeheerders moeten daarvoor bij elkaar gebracht worden om samen een inrichtingsplan te maken.

Duurzaamheidsvallei aanjager natuurontwikkeling

De Stichting Duurzaamheidsvallei wil een aanjager zijn bij de realisatie van die natuurplannen om ervoor te zorgen dat natuurontwikkeling hier optimaal kan worden gerealiseerd. De stichting is daarom met een plan naar het Groenontwikkelfonds Brabant (GOB) gestapt om aan te geven dat dit gebied kansrijk is. Het GOB heeft geantwoord dat zij het initiatief van de Stichting Duurzaamheidsvallei enthousiast ondersteunt en heeft een projectleider beschikbaar gesteld om samen met de Stichting de volgende stappen te zetten. Kort samengevat gaan we als volgt te werk:

  1. Het voeren van uitnodigingsgesprekken, waarbij de grondeigenaren, oa. het Brabants Landschap, gemeente Tilburg, gemeente Oisterwijk, en waterschap De Dommel, familie Rubens en de initiatiefnemers van Landgoed Oisterwijkse Hoeve worden geïnformeerd over het plan van de stichting. Naast informeren wordt hen gevraagd om mee te doen.
  2. Het laten uitvoeren van een inventarisatie naar de landschaps- en natuurwaarden in het gebied om zo inzicht te krijgen in de waarden en de kansen voor natuurontwikkeling.
  3. Met de grondeigenaren een ontwerp maken hoe de natuurontwikkeling er uit zou moeten gaan zien.
  4. Nadat het ontwerp gereed is, zal er een inrichtingsplan worden gemaakt, waarin precies wordt vastgelegd welke maatregelen waar moeten worden uitgevoerd. Daar hoort uiteraard een inschatting van de kosten bij en een verdeling van wie die kosten gaat betalen.
  5. Als alle voorbereiding klaar is, zal uiteindelijk de inrichting naar natuur plaatsvinden en kunnen we genieten van een mooi ingericht stukje natuur.

Alle stappen worden uiteindelijk ook met de omgeving/bewoners gedeeld. Wij zullen daar regelmatig over communiceren.

Contactpersonen voor meer informatie

Henk Hoppenbrouwers
voorzitter
06 – 36 56 85 63

Henk de Kort
grondcoördinator
06 – 11 25 25 33